Platform Yasal Yapısı

VOLEYBOL ARAŞTIRMALARI PLATFORMU MUTABAKAT TUTANAĞI

MADDE 1

Platform Adı : VOLEYBOL ARAŞTIRMALARI PLATFORMU
Kısa Adı : VOLAP
Kuruluş Tarihi :  19/05/2021
Faaliyet Adresi : Esatpaşa, Adnan Menderes Cad. No: 50 (Ali Peçen SEM içinde) Ataşehir-İstanbul
Platform Koordinatörü : Ali Peçen Sportif Spor Kulübü Derneği Temsilcisi, Gerçek Kişi Ali Peçen

MADDE 2:

PLATFORMUN YASAL DAYANAĞI
İş bu Platform, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25 nci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94 ncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

MADDE 3

PLATFORMUN AMACI
1- Türk voleybolunun dünyada kalıcı ekol hedefine ulaşabilmesine yardımcı olmak amacıyla ülkemiz ve dünya voleybolundaki gelişmeleri Türkiye ve dünyadaki uzman, temsilci, akademisyen ve araştırmacıları vasıtasıyla yakından izlemek,
2- Türk voleybolunu ve kurumlarını yöneten karar vericilere yardımcı olabilecek seçenekler sunmak,
3- Platform amacını gerçekleştirebilmek için platform web sitesinden ve tüm kulüplerin sosyal medya hesaplarından yayınlanmak üzere yazı, analiz, rapor yayınlamak,
4- Voleybol paydaşlarını ve tüm voleybol kamuoyunu aydınlatmaya yardımcı olacak rapor, analiz ve akademik çalışmaları platforma katkı sunacak şekilde yazar, akademisyen, uzman, temsilci ve konuk araştırmacılarla kendini sürekli büyüten ve hem Türk voleyboluna hem de ülkemiz sporuna yararlı bir kaynak yaratmaktır.

MADDE 4

PLATFORMUN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLER
1- Yukarıda belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerek duyulan tüm çalışmaları yapmak.
2- Bu amaçlara uygun olarak, konferans, panel, seminer, sempozyum, açıkoturum, yarışma, sergi, konser, vb. tanıtıcı ve destekleyici faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.
3- Amaç kapsamında araştırmalar yapmak, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, veri toplama ve yaymaya yönelik merkez oluşturmak, yazılı veya sözlü basın açıklaması yapmak.
4- Amaca yönelik faaliyetlerin kamuoyuna iletilebilmesi için web sitesi, blog, gazete, dergi, kitap, broşür, afiş, albüm, gibi yazılı yayınlar yayımlamak.
5- Amaç faaliyetlerinin ilgili mecralara iletilebilmesi ve genel bilgilendirmelerin muhatap kişi ve kurumlara ulaştırılmasını teminen e-bültenler çıkarmak, internet ve diğer görsel mecralardan yararlanmak.
6- Amaca yönelik olmak üzere sporda ve branşa özgü tüm paydaşlarına eğitim faaliyetleri ve turnuvalar organize etmek, görsel medya, video medya ve yazılı yayınlarla içerik oluşturmak.

MADDE 5

PLATFORMUN KURUCULARI
Platformun Kurucu Tüzel Kişilikleri, sayılan 3 spor kulübü derneğidir.

MADDE 6

PLATFORMA ÜYELİK
Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve spor alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri platforma katılabilirler. Platformun üyesi tüzel kişiliklerin temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek, başvuru sahibi tüzel kişiliğe 1 ay içerisinde cevap verir. Gerçek kişilerin, yönetim kurulu onayıyla uzman, temsilci, kurul üyesi, yazar, araştırmacı veya konuk araştırmacı olarak çevrimiçi platform üzerinden üyelikleri kabul edilir.

MADDE 7

PLATFORMUN ORGANLARI
1- Yönetim Kurulu
2- Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Platform Yönetim Kurulu, katılımcı derneklerin yönetim kurullarınca seçilip, platforma temsilci olarak atanan birer temsilciden oluşur. Bu temsilciler, Mutabakat Tutanağının tüm kurucu tüzel kişiliklerin yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip ilk toplantılarını yaparlar ve bu toplantıda Platform Başkanı, Platform Sekreter Üyesi ve Platform Sayman üyesini seçerler. Platform Başkanı aynı zamanda Platform Koordinatörüdür. Platform Başkanı Platformun 3. Şahıslar ve kamuoyu nezdinde temsilinden, Platform Sekreteri kayıt, yazışma ve üye ilişkilerinden, Platform Saymanı ise mali konulardan sorumludur. Platformun toplantı ve karar yeter sayısı Kurul üyelerinin toplam sayısı kadardır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
1- Platformu temsil etmek.
2- Alınan kararları uygulamak ve platform adına iş ve işlemleri takip etmek.
3- Faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu faaliyetleri bir rapor düzenleyerek katılımcı Tüzel Kişiliklerin yetkili makamlarına sunmak.
4- Platforma üye kabul etmek veya çıkarmak.
5- Platformun kapatılmasına karar vermek.

Danışma Kurulu Danışma Kurulunun Oluşturulması,
Görev ve Yetkileri
Danışma kurulu, istişare niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Katılımcı Tüzel Kişiliklerin Yönetim Kurulu Başkanlarından veya Yönetim kurulunca belirlenecek üye, uzman ya da oluşturulacak akademisyen bilim kurulu üyelerinden oluşabilir. Bilim Kurulu üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulu üyeleri de olabilir ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenir. Danışma kurulunun görev süresi Platform Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Danışma Kurulu, iş bu mutabakat tutanağının 3. maddesinde yazılı olan platform amaçlarına yönelik olarak, her türlü etkinlikle ilgili danışmanlık yapar, gerektiğinde yönetim kurulu için tavsiye kararları alır. Danışma Kurulunun tavsiye kararları Platform Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirilir. Danışma Kurulu, en az 3 üyenin isteği ve katılımıyla toplanır. Danışma Kurulu Başkanı en yaşlı üyedir. Danışma Kurulu üyeleri en az 3 üyenin imzası olmak şartıyla yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar sunabilirler.

MADDE 8

PLATFORMUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
1- Platformda yer alan bütün Tüzel Kişilikler bir (1) üye ile temsil edilirler.
2- Platform mutabakat tutanağı, katılımcı Tüzel Kişiliklerin temsilcileri tarafından imzalanır.
3- Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ile görevli kişilerden oluşur.
4- Yönetim Kurulu üyeleri arasında amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda görev dağılımı yapılır.
5- Yönetim Kurulu üyeleri kendi görev alanları ile ilgili platform amaçları doğrultusunda, üyeler ve diğer taraflar nezdinde temaslarda bulunur, toplantılar organize eder ve görüşmeler yaparlar.
6- Yönetim Kurulu, kararı alınmış etkinlikler için üyeler arası koordinasyonu sağlar.
7- Basın açıklaması, vb. etkinlikler Yönetim Kurulu tarafından duyurulur.
8- Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda diğer üyeleri görevlendirme inisiyatifine sahiptir ve amaca uygun kurullar oluşturabilir.
9- Platform amaç ve faaliyet sahasına göre, her türlü çalışmanın ön hazırlığını Yönetim Kurulu önceden yapar.
10- Platform bilgileri Yönetim Kurulu’nda toplanır.
11- Platform üyeleri hiçbir gerekçe göstermeden platformdan ayrılabilirler.
12- Platformun faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin masraflar, platform üyesi tüm tüzel kişiliklere eşit olarak paylaştırılır.
13- Platformdan ayrılan üye, ayrıldığı tarihe kadar tahakkuk etmiş olan masraf payını ödemekle yükümlüdür.
14- Platform Yönetim Kurulunun adresi ve faaliyet yeri, platformun katılımcı üyelerinden Ali Peçen Sportif Spor Kulübü’nün Esatpaşa mah. Adnan Menderes cad. No: 50 Ataşehir-İstanbul adresindeki faaliyet yeridir.

MADDE 9

PLATFORM KURUCU ÜYELERİ

Tüzel Kişilik Ünvanı 1
Tüzel Kişilik Ünvanı 2
Tüzel Kişilik Ünvanı 3

MADDE 10

PLATFORMUN SÜRESİ, KAPANMASI VEYA KAPATILMASI
Platform, başlangıçta belirtilen amacın gerçekleştirilmesi amacı ile yapılacak tüm faaliyetlerin ifasına veya bu faaliyetin gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunun kabulüne müteakip kapatılacaktır. Kapatma süreci herhangi bir üyenin, platformun amacına ulaştığı ve/veya amacın gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğu beyanı ile Yönetim Kuruluna çağrı yapması ile başlar, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabulüne müteakip sona erer.

MADDE 11

PLATFORMUN GELİR VE GİDERLERİ
Platformun giderleri, katılımcı üyelere eşit olarak dağıtılan “ortak gider paylarının” tahsili sureti ile karşılanır. Platformun gelir ve gider hesapları Koordinatör Dernek ve temsilcisi tarafından takip edilir. Harcama ve tahsilatlar Yönetim Kurulunun Sayman/Denetmen üyesi tarafından kontrol edilir.

MADDE 12

YÜRÜRLÜK

İşbu VOLEYBOL ARAŞTIRMALARI PLATFORMU mutabakat tutanağı 12 ana başlık altında toplanmış olup platform üye kuruluşların Yönetim Kurullar tarafından imzalanarak 19/05/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.